සිරසානමාමි වෙසක් කලාපය තෙවන දිනය භක්ති ගීත සහ වෙසක් නාට්‍ය