අකීකරුම මං උදුරා වෙනස් කෙනෙක් මට දීලා

අකීකරුම මං උදුරා වෙනස් කෙනෙක් මට දීලා
ඔබේ ආදරෙන් ඉපදී අලුත් ලොවක් මම හෙව්වා
පුරුද්දක්ද සංසාරේ කියාගන්න මම දන්නෑ
ඔබේ දෑස මට නොකියා මගේ හිතට තටු දීලා
අකීකරුම මං උදුරා වෙනස් කෙනෙක් මට දීලා..
ඔබේ ආදරෙන් ඉපදී අලුත් ලොවක් මම හෙව්වා

කිවූ වචනයක් පාසා මගේ ජීවිතේ පිරුණා
හදේ ගැස්ම මග නවතා තියාගනිමි නුඹ සැමදා
හිතාගන්න මටවත් බෑ එදාවුන්නු මමද කියා
ඔයාව හමුනොවුනානම් දන්නෑ මං කොහෙද කියා
පුරුද්දක්ද සංසාරේ කියාගන්න මන් දන්නෑ
ඔබේ දෑස මට නොකියා මගේ හිතට තටු දීලා
අකීකරුම මං උදුරා වෙනස් කෙනෙක් මට දීලා
ඔබේ ආදරෙන් ඉපදී අලුත් ලොවක් මම හෙව්වා

මමම වෙන්න මට කිසිදා ලැබෙන්නේම නෑ කියලා
එදා සිතුව හැටි වැරදියි කියාදුන්නේ ඔබම තමා
මගේ ලොවට යලි කිසිදා සිනහ උරුම නෑ කියලා
සිතා සිටිය මං වැරදියි ඔයා මාව වෙනස් කලා
පුරුද්දක්ද සංසාරේ කියාගන්න මම දන්නෑ
ඔබේ දෑස මට නොකියා මගේ හිතට තටු දීලා
අකීකරුම මං උදුරා වෙනස් කෙනෙක් මට දීලා
ඔබේ ආදරෙන් ඉපදී අලුත් ලොවක් මම හෙව්වා..