අඟේ ඉඳන් කණ කණ මිතුරො ගැන දසුන් කියන කතාව, රසරිසි ගී – 2018.06.02