ඔබ වෙනුවෙන් ඔබේ සිරස ‘ජීවිත නංවන ජාතික මෙහෙවර’ සංගීතවේදී ජගත් වික්‍රමසිංහ