“ඔබ වෙනුවෙන් ඔබේ සිරස” හිත උණුවෙන මිනිසුන්ට තරිඳුගෙන් ආයාචනයක්.