කතරගම කිරිවෙහෙර අටවිසි බෝ අරණේදී පැවති පන්සිල් මළුව වැඩසටහන