කොරියන් මැඩම්ගේ සිංහල “කිරිබතව් කවවද..?” කොහොමද බයිට් එක..