ගමයි පන්සලයි සිරස රේඩියෝවයි 2016-02-20

ගමයි පන්සලයි සිරස රේඩියෝවයි” වැඩසටහන යටතේ ප්‍රතිසංස්කරණය කරනලද අනුරාධපුර -නොච්චියාගම,
රළපනාව ශ්‍රී ජයගංගාරාමය.