ගමයි පන්සලයි සිරස රේඩියෝවයි

“ගමයි පන්සලයි සිරස රේඩියෝවයි” ආඳාවල-පොල්දූව ශ්‍රී මංගලාරාමය ප්‍රතිසංස්කරණය..