ගමේ සංගීත කණ්ඩායමට රටේ තැන හදන සිරස FM සරිගම සාජ්ජය “කෑගල්ල Ready” සමගින් ශානිකා මදුමාලි, ගාමිණී සුසිරිවර්ධන