ගුරු මාරුව ඔබේ ලග්නයට බලපාන්නේ කෙසේද? සිංහ ලග්නය සහ කන්‍යා ලග්නය “ජය ග්‍රහණ හිමිවේ වාසනාව අඩුවේ”