ගුරු මාරුව ඔබේ ලග්නයට බලපාන්නේ කෙසේද? මිථුන ලග්නය සහ කටක ලග්නය “රැකියාවේ දියුණුව ඇතිවේ දරුවන්ට යහපත් කාලයක්”