දැනුමෙන් දිනුම හඹාගොස් ඒ දිනුමෙන් රටම දිනාගත් පුංචි ප්‍රාඥයින් 10 දෙනෙක්..