දිගු ගමනක යන්න එන්න මාත් එක්ක.. දසුන්ගෙන් කෙනෙක්ට ආරාධනාවක්..