දීපාලෝක පූජාව 2018.03.28

දීපාලෝක පූජාව 2018-03-28 – පූජ්‍ය දීගල පියදස්සී ස්වාමීන්වහන්සේගේ ගෞරවනීය වැඩමවීමෙන් අම්පාර ශ්‍රී දමන සම්බෝධි විහාරස්ථානයේ දී පැවති සිරස FM සදහම් චාරිකා දීපාලෝක ආශිර්වාද පූජාව