දුර්මත විධාරණය කරනු වස් මහා සංඝරත්නය උදෙසා පැවැත්වෙන “විභජ්ජවාද ධර්ම සම්භාෂණය” විභජ්ජවාද ආභිදාර්මික සම්භාශණය මහනුවර අස්ගිරි මහා පිරිවෙන් පින් බිමේදී..