දුරුතු පෝදා සිරසානමාමි සජීවී වැඩසටහන. අම්බලන්ගොඩ අලුත්වල පුරාණ නන්දාරාම මහා විහාරයේ සිට