නයි කයිද රෝස් පාන් Game එකත් එක්ක ලකයි සිකයි සූරිය සිරසයි මහනුවරට