නාවික හමුදා මූලස්ථානය වෙත වැඩම වූ ශ්‍රී සර්වඥ ධාතූන් වහන්සේලා නාවික හමුදා නිළධාරීන් වෙත නිරාවරනය කිරීම..