මහාචාර්ය පූජ්‍ය බෙල්ලන්විල විමලරතන නා හිමියන්ගේ ආදාහන පූජෝත්සවය….