මිහින්තලාවට සිරස.. ආලෝක පූජාව මිහින්තලා මැද මළුවේ සිට සජීවීව..