මිහින්තලාවට සිරස.. මිහින්තලා මැද මළුවේ සිට සජීවීව..