මේ මොහොතේ හිඟුරක්ගොඩ බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ පැවැත්වෙන මහ රහතුන් වැඩි මඟ ඔස්සේ ධර්ම දේශනාවේ සජීවී විකාශය….