සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව රංවල බලකාය සමග සිරස FM ගෙන එන සිරස සමග ගයමු BMICH පොත් ප්‍රදර්ශනයේ සිට