සති අග සාදය – 2015 දෙසැම්බර් 26

සති අග සාදය – 2015 දෙසැම්බර් 26, තිසර චානක – බුවිනි චාපා දියලගොඩ – ශෙහාන් කව්ශල්‍ය