සති අග සාදය – 2016 අප්‍රේල් 09

80 වැනි උපන්දිනය සමරන ප්‍රවීණ ගායනවේදී ක්‍රිස්ටෝපර් පෝල් මහතා සමඟ …