සති අග සාදය – 31.10.15 ——————————-

සති අග සාදය – 2015 ඔක්තෝබර් 31
විරාජ් පෙරේරා සහ රශිප්‍රභා සංදීපනි …