සනරාමරසෙවණ බත්තරමුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනෙහි පැවති බාහිර පටිගත කිරීම..