සනරාමර සෙවණ සජීවී බාහිර පටිගත කිරීම මාතලේ රත්තොට

මාතලේ රත්තොට දික්කුඹුර බොධිමළු විහාරස්ථානයේ සිදුකෙරුණු සනරාමර සෙවණ සජීවී බාහිර පටිගත කිරීම