සඳකැන් වැසිලා…. ප්‍රේම ගීතයේ ප්‍රේම් හැඩය… මහනුවර ප්‍රසංගය.. 02