සමනල සිරස ජන ගී වැඩමුළුව සහ හඬ පරීක්ෂණය බත්තරමුල්ල අපේ ගම පරිශ්‍රයේ සිට..