සමනල සිරස පුංචි ප්‍රාඥයා 2018

හෙට දවසේ රට භාරගන්නා දරුවන් වෙනුවෙන්
අද දවසේ සිරස FM වෙතින් පිදෙන
“සමනල සිරස පුංචි ප්‍රාඥයා 2018”
අවසන් මහා තරඟය
ජයග්‍රාහී පුංචි ප්‍රාඥයාගේ පාසලට
රු 500,000 ට වැඩි අංග සම්පුර්ණ
ගණිතාගාරයක් හා ගුරු පුහුණුවක් සමඟ
රු 10,000,000ට වැඩි තෑගි