සමනල සිරස ශිෂ්‍යත්ව සම්මන්ත්‍රණ මාලාවේ

සිරස FM සමනල සිරස ශිෂ්‍යත්ව සම්මන්ත්‍රණ මාලාවේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික් සම්මන්ත්‍රණය..
මහරගම ජාතික තරුණසේවා සභා ශාලාවේදී..
මෙහෙයවීම ප්‍රවීණ දේශක ප්‍රීති කුලතුංග මහතා ප්‍රමුඛ ප්‍රවීණ ඇදුරු මඩුල්ලක්..