සමනල සිරස ශිෂ්‍යත්ව සම්මන්ත්‍රණ මාලාවේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් සම්මන්ත්‍රණය..

සිරස FM සමනල සිරස ශිෂ්‍යත්ව සම්මන්ත්‍රණ මාලාවේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික් සම්මන්ත්‍රණය..
මහරගම ජාතික තරුණසේවා සභා ශාලාවේ..
මෙහෙයවීම ප්‍රවීණ දේශක ප්‍රීති කුලතුංග මහතා ප්‍රමුඛ ප්‍රවීණ ඇදුරු මඩුල්ලක්..