සරිගම සාජ්ජය ගාල්ල “තාල්” සමගින් අභිෂේකා විමලවීර, නදීමල් පෙරේරා