සිරස FM බෙන්තොට අවුරුදු උදානය – රුහුණේ මහා පාපැදි සවාරිය