සිරස FM බෙන්තොට අවුරුදු උදානය..

සිරස FM බෙන්තොට අවුරුදු උදානය..

කිලෝ මීටර් 118 ක්
ලක්ෂ ගණනින් මුදල් ත්‍යාග පිරිණමන
රුහුණේ මහා පාපැදි සවාරියට සියල්ල සූදානම්..
තරඟකරුවන්ට සුබ පතන්න මග දෙපසට රොක්වෙන්න..