සිරස FM සති අග සාදය 2018 මාර්තු 03

දෙබරවැව N T දයානන්ද පොදු ක්‍රීඩාංගණයේ නවත්වා තිබුණු සිරස FM රේඩියෝ බසය තුළ,
නීල් වර්ණකුලසූරිය – චාමර වීරසිංහ සහ සුප්‍රියා අබේසේකර යන කලාකරුවන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් 2018 මාර්තු 02 වැනිදා රාත්‍රියේ සති අග සාදය පටිගත කළ අයුරු …