සිරස FM සමනල සිරස දිනුම ඌව පළාත් විශේෂ ශිෂ්‍යත්ව සම්මන්ත්‍රණයට සියල්ල සූදානම්..