සුනිල් පෙරේරා කියන විදිහට ලංකාවේ මිනිස්සු එකතැන ඉන්න හේතුව