සුළං කපොල්ල ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අනාගතය සුබදායක වෙයි ද? ඔබේ අදහස් අප වෙත යොමු කරන්න…