සේනා දළඹුවාට බඩ ඉරිඟු අතෑරලා කන්න පුළුවන් නියම කෑමක් ගැන සිකා කියපු කතාව