ඹඹරු 100 ක් ඉන්න කූඩුවකට බැහැලා ස්වර සප්ත මධුර සිංහට වුනදේ