සිරස ජත්‍යන්තර වෙසක් කලාපයට අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිඳුන් සම්ප්‍රාප්ත වු අවස්ථාව.