සිරසානමාමි වෙසක් කලාපය දෙවැනි දිනය – වෙසක් භක්ති ගීත සහ නාට්‍ය