සිරසානමාමි වෙසක් කලාපය දෙවැනි දිනය – භක්ති ගීත තරගය