සිරසානමාමි වෙසක් කලාපය තෙවන දිනය, තෙවන දින ධාතු වන්දනාව