සිරසානමාමි වෙසක් කලාපය තෙවන දිනය, තෙවන දින සමාරම්භය