සිරසානමාමි වෙසක් කලාපය, වෙසක් පහන් කූඩු සහ බොදු බැති ගී